1. Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Ние, „УОТ ИФ СТУДИО“ ЕООД, с ЕИК: 204433570, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Манастирски ливади изток, ул.408, № 42, ет. 6, ап. 4, тел.: +359 879 57 57 37 и електронен адрес за кореспонденция: info@mariyanashenkova.com, отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме лични данни, които обработваме в процеса на предоставяне на услугите ни.  

2. За кого е предназначена Политиката?

Настоящата Политика за поверителност е предназначена за всички лица, чиито лични данни  обработваме при изпълнение на дейността ни. Такива лица могат да бъдат:

 • клиентите, които използват услугите ни (физически лица);
 • физически лица, които представляват юридическите лица клиенти или доставчици на Дружеството;
 • служителите на клиенти и доставчици;
 • посетители на сайта;
 • лица, отправили запитване чрез сайта.

3. Какви лични данни  и за какви цели ги обработваме?

Видът на личните данни, които обработваме зависи от целта, за която са ни необходими.

За администриране на договорите, в които участваме и за да изпълним законовите си задължения,  обработваме следните лични данни:

 • За клиентите физически лица:
  • данни за физическата идентичност: имена и ЕГН/ЛНЧ /ЛН/ЕИК на едноличен търговец, за да Ви индивидуализираме еднозначно, когато това е изискване на закона (напр. ако искате да издадем фактура на физическо лице);
  • данни за контакт: телефон, имейл, адрес-за да общуваме ефективно в процеса на съвместната ни работа;
  • данни за използваната услуга –вид, дата, час и място.
 • за лицата, представляващи юридически лица: физическата идентичност на лицето: имена; данни за контакт: адрес и телефони за връзка, електронна поща; длъжност; данни за упълномощаване (само за пълномощници) и др.
 • за служителите на нашите клиенти и доставчици, с които се осъществява взаимодействието: имена, длъжност, електронна поща, телефон за контакт.

За популяризиране на дейността ни, за по-ефективна комуникация и за повишаване качеството на услугите:

 • обработваме данни за лицата, направили запитване чрез сайта ни, които включват: имена, електронна поща, телефонен номер, IP адрес, информация за браузъра и операционната система, както и всяка информация, която се съдържа в самото запитване;
 • сме създали възможност за коментари на нашите публикации. В тази връзка обработваме: имена, електронна поща, телефонен номер, IP адрес, информация за браузъра и операционната система, както и всякаква информация, която може да се съдържа в направения коментар. Имената и информацията от коментара са свободно достъпни на уебсайта ни;
 • използваме директен маркетинг, за да Ви уведомим наши бъдещи инициативи, услуги, събития и друг тип полезна информация – обработваме имена, данни за контакт, информация за използваните услуги или за услугите, към които сте проявили интерес.

Обработваме личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използваме повторно за несъвместими цели. Допълнителна обработка е допустима единствено за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ние не използваме данните получени при реализирането на основната ни дейност за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

4. На какво основание се извършва обработката?

Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Обработваме данните на едно от следните основания:

 • обработката е необходима, за да се сключи или изпълни договорът с нас;
 • обработката е предвидена в нормативен акт, напр. в Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и др.;
 • обработката е основана на легитимните ни интереси, които са насочени към ефективното управление на бизнес процесите ни и към увеличаване на обема на извършените услуги.
 • обработката е основана на съгласието Ви.

5. От кого се получават данните?

Най-често данните се получават директно от лицето, за което се отнасят, но е възможно данните да бъдат получени от други лица, напр. от членовете на семейството, които използват нашите услуги.

6. Колко време съхраняваме данни?

Сроковете за съхранение зависят от вида на конкретната информация.  Съгласно изискванията на нормативната уредба, данните за търговската ни дейност се запазват за максимален срок от 10 години (напр. данните, които се съдържат в издадените фактури). Запазваме информацията, получена чрез формата за контакт на сайта за срок от 1 година.

7. На кого предоставяме личните Ви данни?

Обработваме данните Ви основно в рамките на нашата организация. При наличие на основание, може да предоставим данни на частноправни субекти, които ги обработват като самостоятелни администратори –напр. банки, пощенски оператори, адвокати (в случай на правен спор) и др.

В определени случаи може да предоставим достъп до данните на доставчици, които подпомагат дейността ни, напр. при поддържане на техническата ни инфраструктура. Като наши обработващи, те са задължени да осигуряват високо ниво на сигурност, а ние контролираме дейностите по обработка, които извършват.

Не извършваме предаване на личните данни в трети страни или на международни организации.

8. Защитени ли са данните?

Предприемаме разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателства. Определяме тези мерки въз основа на идентифицираните от нас рискове, правим периодичен преглед на осигурените мерки и при необходимост ги актуализираме.

9. С какви права разполагате?

При обработката на лични данни добросъвестно прилагаме законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. Като субект на данните имате право да поискате:

Като субект на данните имате право да поискате:

 • да Ви предоставим достъп до личните Ви данни, при спазване на правата на третите лица;
 • да отстраним неточни лични данни (включително правото да бъдат попълнени непълни лични данни);
 • да изтрием лични данни. Приложимо е само в следните случаи:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани;
  • възразявате срещу обработка основана на легитимните ни интереси и не можем да докажем, че интересите ни имат превес над правата Ви;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • да ограничим обработката на личните данни само до съхранение, когато:
  • точността на личните данни е оспорена;
  • обработката е незаконна, но възразявате срещу изтриването на личните данни;
  • ние вече не изискваме личните данни, но те все още са ви необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;
  • възразили сте срещу обработката.
 • да упражните правото си на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин;
 • да оттеглите съгласието си, ако обработката се основава на съгласие.

Имате право на възражение срещу обработката на данни, основана на легитимните ни интереси, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Ние ще преустановим обработването на личните данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Също така имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или да поискате защита на правата Ви от съда.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас на следния адрес за електронна кореспонденция

В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост може да поискаме допълнително данни, както и документ за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас (физически адрес, електронен адрес), съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще Ви бъде предоставен при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, ще Ви уведомим, като посочим и причините, които налагат удължаването.

10. Актуализация на документа

Документът е актуален към: 13.03.2020. Преглеждаме настоящия документ периодично. Когато се налага да го актуализираме, всички изменения ще бъдат публикувани на сайта ни и няма да Ви уведомяваме индивидуално за извършените промени.